งานพัสดุ

ระเบียบ

กฏกระทรวง 7 ฉบับ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบ รร.1 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม TOR แบบย่อ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม TOR จ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม TOR วงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ใบเสนอราคา กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

อื่นๆ

คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด วิธีจ้างหน่วยงานภายใน มช. กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด