งานธุรการและสารบรรณ

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายใน พ.ศ.2555 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

ฟอร์มบันทึกข้อความ (หนังสือภายใน) กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ฟอร์มหนังสือภายนอก กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ตัวอย่างบันทึกข้อความ (หนังสือภายใน) กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบเสนองาน กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือภายนอก กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ฟอร์มใบเสนองาน กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

การมอบอำนาจโครงการ

Work Flow การมอบอำนาจโครงการ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ฟอร์มขอหนังสือมอบอำนาจโครงการ KIC กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด