งานการเงินและบัญชี

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนโครงการวิจัยและบริการวิชาการ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ประกาศ กำหนดประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนและค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายโครงการวิจัยและบริการวิชาการของศูนย์นวัตกรรมฯ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 16/2560 (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครง กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนโครงการภายใต้ศูนย์บูรณาการอุตสาหกรรม (I-square) กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินการเดินทางไปราชการสำหรับโครงการ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง การจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายของหน่วยงานของส่วนงานวิชาการ และการจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายของส่วนงานวิชาการภ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ประกาศอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือหารือเรื่องการยกเว้นอากรแสตมป์ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - เงินยืม Marketing กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด แบบ รร.2 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - ใบขอจ่ายเงิน กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - ขออนุมัติเดินทาง กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - ใบสำคัญรับเงิน กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มช กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - ใบรับรองแทนใบเสร็จ (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน) กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด หนังสือทะเบียนที่ปรึกษาไทย กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ภ.พ.20 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - เงินยืม กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด