เอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท ดาวน์โหลด
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 50,000 บาท ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายใน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท ดาวน์โหลด
คำสั่ง
งานบริหารบุคคล
งานธุรการและสารบรรณ
ระเบียบ
กฏกระทรวง 7 ฉบับ ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
งานการเงินและบัญชี
ระเบียบ
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
งานพัสดุ
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
ประกาศ
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ดาวน์โหลด
ประกาศ
ประกาศ เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ดาวน์โหลด ประกาศ กำหนดประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนและค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายโครงการวิจัยและบริการวิชาการของศูนย์นวัตกรรมฯ ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 16/2560 (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครง ดาวน์โหลด ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนโครงการภายใต้ศูนย์บูรณาการอุตสาหกรรม (I-square) ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินการเดินทางไปราชการสำหรับโครงการ ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง การจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายของหน่วยงานของส่วนงานวิชาการ และการจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายของส่วนงานวิชาการภ ดาวน์โหลด ประกาศอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ฟอร์มบันทึกข้อความ (หนังสือภายใน) ดาวน์โหลด ฟอร์มหนังสือภายนอก ดาวน์โหลด ตัวอย่างบันทึกข้อความ (หนังสือภายใน) ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบเสนองาน ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือภายนอก ดาวน์โหลด ฟอร์มใบเสนองาน ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ฟอร์มขอลาออก ดาวน์โหลด ฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด ฟอร์มใบลา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ ดาวน์โหลด ฟอร์มขอหนังสือรับรองผลงาน ดาวน์โหลด ฟอร์มใบสมัครงาน ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารค่า Marketing ดาวน์โหลด Form - ใบขอจ่ายเงิน ดาวน์โหลด หนงสือ ภ.พ.20 ดาวน์โหลด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มช ดาวน์โหลด Form - ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด Form - ใบรับรองแทนใบเสร็จ (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน) ดาวน์โหลด Form - เงินยืม ดาวน์โหลด หนังสือหารือเรื่องการยกเว้นอากรแสตมป์ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบ รร.1 ดาวน์โหลด work Flow การจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด work Flow การจัดจ้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด แบบ รร.2 ดาวน์โหลด work Flow การตรวจรับงาน ดาวน์โหลด ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ดาวน์โหลด ใบเสนอราคา ดาวน์โหลด TOR จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท ดาวน์โหลด work Flow การดำเนินงานโครงการภานใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด
การมอบอำนาจโครงการ
Work Flow การมอบอำนาจโครงการ ดาวน์โหลด ฟอร์มขอหนังสือมอบอำนาจโครงการ KIC ดาวน์โหลด
อื่นๆ
คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ดาวน์โหลด วิธีจ้างหน่วยงานภายใน มช. ดาวน์โหลด ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ดาวน์โหลด