เอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท Download
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 50,000 บาท Download
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายใน พ.ศ.2555 Download
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท Download
คำสั่ง
งานบริหารบุคคล
งานธุรการและสารบรรณ
ระเบียบ
กฏกระทรวง 7 ฉบับ Download พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Download ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Download
งานการเงินและบัญชี
ระเบียบ
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 Download
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 Download
งานพัสดุ
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 Download
ประกาศ
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการพนักงาน Download
ประกาศ
ประกาศ เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Download ประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนโครงการวิจัยและบริการวิชาการ Download ประกาศ กำหนดประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนและค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายโครงการวิจัยและบริการวิชาการของศูนย์นวัตกรรมฯ Download ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 16/2560 (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครง Download ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนโครงการภายใต้ศูนย์บูรณาการอุตสาหกรรม (I-square) Download ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินการเดินทางไปราชการสำหรับโครงการ Download ประกาศ เรื่อง การจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายของหน่วยงานของส่วนงานวิชาการ และการจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายของส่วนงานวิชาการภ Download ประกาศอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ Download
เอกสารดาวน์โหลด
ฟอร์มบันทึกข้อความ (หนังสือภายใน) Download ฟอร์มหนังสือภายนอก Download ตัวอย่างบันทึกข้อความ (หนังสือภายใน) Download ตัวอย่างใบเสนองาน Download ตัวอย่างหนังสือภายนอก Download ฟอร์มใบเสนองาน Download
ดาวน์โหลดเอกสาร
ฟอร์มขอลาออก Download ฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองปฏิบัติงาน Download ฟอร์มใบลา Download แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ Download ฟอร์มขอหนังสือรับรองผลงาน Download ฟอร์มใบสมัครงาน Download
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารค่า Marketing Download Form - ใบขอจ่ายเงิน Download หนงสือ ภ.พ.20 Download เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มช Download Form - ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) Download ใบสำคัญรับเงิน Download Form - ใบรับรองแทนใบเสร็จ (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน) Download Form - เงินยืม Download หนังสือหารือเรื่องการยกเว้นอากรแสตมป์ Download
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบ รร.1 Download work Flow การจัดซื้อจัดจ้าง Download work Flow การจัดจ้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Download แบบ รร.2 Download work Flow การตรวจรับงาน Download ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ Download ใบเสนอราคา Download TOR จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท Download work Flow การดำเนินงานโครงการภานใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ Download
การมอบอำนาจโครงการ
Work Flow การมอบอำนาจโครงการ Download ฟอร์มขอหนังสือมอบอำนาจโครงการ KIC Download
อื่นๆ
คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ Download วิธีจ้างหน่วยงานภายใน มช. Download ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ Download